Flink besparen op uw
energierekening?

 

 

Wellicht ook mogelijk in uw woning!

BELANGRIJK NIEUWS!

U kunt deze subsidie aanvragen als u eigenaar of bewoner bent van een bestaand vastgoed dat gebruik maakt van aardgas. Nieuwbouw is uitgesloten van deze regeling. Op dit moment is er geen subsidie voor maatschappelijk vastgoed of bedrijfspanden.

Waarvoor u precies subsidie kunt aanvragen hangt af van het gebied waarin het vastgoed ligt. Gebruik de gebiedentool om te ontdekken waarvoor u precies subsidie kunt ontvangen.

Op hoofdlijnen geldt dat u subsidie kunt aanvragen voor:

 • de kos­ten die u maakt om uw vast­goed aard­gas­vrij te ma­ken
 • de kos­ten van het (la­ten) af­slui­ten van het aard­gas­net­werk

U kunt geen subsidie aanvragen voor:

 • de kos­ten van werk­zaam­he­den die u zelf uit­voert
 • de kos­ten voor iso­la­tie­voor­zie­nin­gen
 • de kos­ten voor zon­ne­pa­ne­len
 • de kos­ten voor bi­o­mas­sa­ver­bran­dings­ke­tels, hout­ka­chels en pel­let­ka­chels
 • de kos­ten voor in­stal­la­ties en for­nui­zen op fos­sie­le brand­stof­fen, zo­als olie, bu­taan­gas of an­de­re brand­stof­fen die bij ver­bran­ding meer fijn­stof pro­du­ce­ren dan aard­gas, van­we­ge de ne­ga­tie­ve ef­fec­ten van zul­ke in­stal­la­ties op de lucht­kwa­li­teit
 • de kos­ten voor pan­nen en an­der keu­ken­ge­rei
 • de kos­ten van maat­re­ge­len die er­voor zor­gen dat u vol­doet aan wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen of gang­ba­re mi­ni­mum kwa­li­teits­ei­sen. Het is uw ei­gen ver­ant­woor­de­lijk­heid om te vol­doen aan alle wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen of mi­ni­mum kwa­li­teits­ei­sen

Let op: het is mogelijk dat in uw gebied andere zaken uitgesloten zijn van subsidie. Gebruik de gebiedentool en lees het hoofdstuk van de regeling dat op uw vastgoed van toepassing is.

Welke voorwaarden van toepassing zijn op uw vastgoed hangt af van het gebied waarin het vastgoed ligt.

Op hoofdlijnen geldt dat u aan deze voorwaarden moeten voldoen:

 • U bent ei­ge­naar of ge­brui­ker van be­staand vast­goed in Am­ster­dam dat ge­bruik maakt van aard­gas.
 • U laat het vast­goed ver­bou­wen, zo­dat het aard­gas­vrij wordt.
 • U laat het vast­goed vol­le­dig en de­fi­ni­tief af­slui­ten van het aard­gas­net­werk. Uit­zon­de­ring daar­op vormt de col­lec­tie­ve ver­war­mings­in­stal­la­tie die om­ge­zet wordt naar een aard­gas­vrije. In dat ge­val is het niet no­dig dat alle in­di­vi­du­e­le ver­blijfs­ruim­ten ook aard­gas­vrij wor­den.
 • U heeft een plan en in­ten­tie om even­tu­eel an­der vast­goed dat u in Am­ster­dam be­zit voor de voor uw ge­bied gel­den­de da­tum aard­gas­vrij te ma­ken.
 • U dient de sub­si­die­aan­vraag in voor­dat u start met het uit­voe­ren van de maat­re­ge­len waar­voor u sub­si­die aan­vraagt.
 • U rondt de werk­zaam­he­den bin­nen 1 jaar na het ver­le­nen van de sub­si­die vol­le­dig af.
 • U meldt het di­rect aan de ge­meen­te als u de ac­ti­vi­tei­ten waar­voor u sub­si­die hebt ge­kre­gen niet of niet he­le­maal bin­nen de ge­stel­de ter­mijn kunt uit­voe­ren.
 • U moet een in­spec­teur van de ge­meen­te de werk­zaam­he­den la­ten in­spec­te­ren als hij daar­om vraagt.
 • U heeft niet eer­der sub­si­die ont­van­gen voor het aard­gas­vrij ma­ken van het vast­goed.
 • Als u on­der­ne­mer bent, maar geen wo­ning­cor­po­ra­tie, krijgt u al­leen sub­si­die als u vol­doet aan de voor­waar­den van de de-mi­ni­mis­ver­or­de­ning. Dit be­te­kent dat u over 3 be­las­ting­ja­ren maxi­maal € 200.000,- aan sub­si­dies mag ont­van­gen.

Hoogte van het subsidiebedrag

De maximale subsidiebedragen die u kunt ontvangen hangen af van het gebied waarin het vastgoed ligt. Gebruik de gebiedentool om te ontdekken welke maximale bedragen in uw gebied van toepassing zijn.

Als uw vastgoed niet in een specifiek gebied ligt, dan is de stadsbrede regeling van toepassing. U kunt dan alleen subsidie krijgen voor het aardgasvrij maken van woningen en dan zijn dit de maximale subsidiebedragen:

 • € 2000,- voor het om­zet­ten van een gas­ge­stook­te ruim­te­ver­war­mings­in­stal­la­tie in een wo­ning naar een aard­gas­vrije, waar­door die wo­ning aard­gas­vrij wordt
 • € 500,- voor het om­zet­ten van een gas­ge­stook­te tap­wa­ter­in­stal­la­tie in een wo­ning naar een aard­gas­vrije, waar­door die wo­ning aard­gas­vrij wordt
 • € 500,- voor het om­zet­ten van een gas­ge­stook­te kook­voor­zie­ning in een wo­ning naar aard­gas­vrije, waar­door die wo­ning aard­gas­vrij wordt
 • het gel­den­de ta­rief van de net­be­heer­der voor het la­ten af­slui­ten van het vast­goed van het aard­gas­net door de net­be­heer­der

Volg ons op:

Home     About     Contact     Privacy     Missie    Partners

Morseweg 65
1131 PH  VOLENDAM
Postbus 157
1130 AD VOLENDAM

info@123verwarmen.nl

0299 41 82 88