Flink besparen op uw
energierekening?

 

 

Wellicht ook mogelijk in uw woning!

Privacy Policy

123verwarmen.nl verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens 123verwarmen.nl wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt 123verwarmen.nl (persoons)gegevens?
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer je informatie aanvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

123verwarmen.nl verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:
· Het verlenen en factureren van onze diensten/producten;
· Afhandeling van aanvragen en de status daarvan;
· Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Welke (persoons)gegevens verwerkt 123verwarmen.nl?
123verwarmen.nl verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerder afgenomen producten en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je ons een vraag stelt.
In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan 123verwarmen.nl, kan 123verwarmen.nl aanvullende gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens
123verwarmen.nl verwerkt persoonsgegevens om haar producten en diensten te kunnen leveren. Ook kunnen wij gegevens opslaan voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard de aanvraag van informatie. Tevens heeft 123verwarmen.nl gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na een aanvraag van een van onze diensten/producten wordt een offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account.

123verwarmen.nl maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren. Lees hierover meer in ons cookie beleid.

Derde ontvangers
123verwarmen.nl maakt gebruik van diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Met deze partijen zijn afspraken gemaakt over een passend niveau van beveiliging.
123verwarmen.nl verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Jouw rechten
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan 123verwarmen.nl het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt 123verwarmen.nl onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat 123verwarmen.nl gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt 123verwarmen.nl vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Uiteraard kun je contact met ons opnemen via info@123verwarmen.nl om van je rechten gebruik te maken.

Heb je het idee dat 123verwarmen.nl niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag.

Beveiliging
123verwarmen.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. 123verwarmen.nl schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Vragen
Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via info@123verwarmen.nl

Wijziging van Privacy Statement
123verwarmen.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Volg ons op:

Home     About     Contact     Privacy     Missie    Partners

Morseweg 65
1131 PH  VOLENDAM
Postbus 157
1130 AD VOLENDAM

info@123verwarmen.nl

0299 41 82 88